Welkom op onze website!

Stichting Heykeshoeve heeft als gezinsvervangend huis kinderen en jongeren veel te bieden:
Iedereen die het nodig heeft  wordt liefdevol op de Heykeshoeve opgenomen.

  • (ortho)pedagogische hulp (herstel van het ‘gewone leven’, vervangende opvoeding, evt. aanvullende hulp).
  • natuurlijke zorg (contacten met en zorgen voor dieren; muziekbeoefening; gebruikmaking van rustige ligging nabij natuurgebied).

De gezinshuisouders stellen graag dit aanbod en hun expertise ter beschikking aan kinderen die om uiteenlopende redenen (voor korte of langere tijd) niet thuis bij hun ouders kunnen wonen.

Een belangrijke conditie voor een waardevol verblijf bij de Heykeshoeve is een goed lopend contact tussen de ouders/netwerk en plaatsers  met de gezinshuisouders.
In de meeste gevallen gaat dat prima.

Wij als  gezinshuisouders hebben geleerd dat het nodig is om aan het begin van een plaatsing duidelijke  afspraken te maken, onze grenzen aan te geven, met de ouders of/en namens hen met de plaatsende instantie.

Ons beleid  volgt   de kwaliteitscriteria  vermeldt in het landelijk vastgesteld document ‘Kwaliteitscriteria Gezinshuizen’.

Deze methodiek volgen wij dan ook, op eigen wijze, zoals  voor alle kinderen apart 'n individueel behandelplan en aanpak.

Onze interventies worden ingezet volgens de kwaliteitscriteria gezinshuizen.

Dit in  overleg met alle betrokkenen en samen met onze gedragswetenschapper. Minimaal elk half jaar evalueren wij.

Het gaat met name om het volgende:

  • Voor kinderen, ouders en andere betrokkenen is duidelijk wie op dat moment het gezag over het kind heeft.
  • Voor alle kinderen en ouders is duidelijk wie de regie heeft over het hulpverleningsplan en de in te zetten hulp.
  • In de samenwerking in het multidisciplinaire team wordt het gezinshuis altijd gerespecteerd en gewaardeerd als volwaardige partner in zorg.
  • Met een plaatsende instantie is regelmatig overleg , volgens vaste afspraken,  zodat de gezamenlijke afspraken over de begeleiding van de kinderen en hun ouders, steeds samen getoetst en/of aangepast kunnen worden..

Stichting Heykeshoeve  heeft 'n warme band met Stichting Op Herme en Stichting Vrije Pleegzorg in oprichting 'n aanvulling op Jeugdzorg
voor mondige ouders  die 'n oplossing zoeken voor hun kind, maar zonder de bureaucratische belemmeringen.